W dniu 9 marca br.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów  dofinansowanych w ramach konkursu przeprowadzonego w ubiegłym roku dla działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt pn. Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu.

Projekt partnerski prowadzony przez Gminę Miasto Toruń obejmuje kilkanaście obiektów z Zespołu Staromiejskiego. Szacowana wartość prac konserwatorskich wynosi: 71 351 889,73 zł. Otrzymana dotacja  w maksymalnej wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych to: 54 328 721, 00 zł

Jednym z partnerów projektu jest nasza Parafia, która aplikowała o środki związane z pracami remontowo - konserwatorskimi kościoła św. Szczepana.  Wysokość kosztorysu prac zamyka się kwotą 3 011 171,99, a wysokość zapreliminowanej w projekcie dotacji to: 2 558 607,52 zł.