W  sobotę,  27.04.  w  uroczysty  sposób  zakończono  prace  remontowo  - konserwatorskie kościoła św. Szczepana w Toruniu . W spotkaniu w murach naszej świątyni uczestniczyli licznie zaproszeni goście -przedstawiciele  władz  i  urzędów  z  Prezydentem  Miasta  Torunia  p.  Michałem  Zaleskim na czele, wykonawcy prac remontowych, osoby zaangażowane w cały proces inwestycji - od projektu, przez wykonanie, po jego rozliczenie.

Gościem  honorowym  był  zwierzchnik  Diecezji  Pomorsko  -  Wielkopolskiej Kościoła  Ewangelicko  -  Augsburskiego  -  ks.  Bp  Marcin  Hintz,  który   w nawiązaniu do słów apostoła Pawła z 1 Kor 3,6-11  podziękował wszystkim osobom,  które  przyczyniły  się  na  różnych  etapach  prac  do  ich  realizacji.   Ks. Biskup  zwrócił  uwagę  na  to,  że  odrestaurowany  kościół  jest  i  będzie  nie tylko  miejscem  kultu  religijnego  dla  toruńskich  luteran,  ale  będzie  także stanowił  miejsce  różnorodnych  spotkań  kulturalnych  i  oświatowych  dla mieszkańców  naszego  miasta  i  przyjeżdżających  tu  turystów  stanowiąc  dobre świadectwo otwartości, wzajemnego szacunku i zrozumienia.  

Spośród zaproszonych gości - głos zabrali: Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski, p. Jan Tajchman - przedstawiciel generalnego wykonawcy prac oraz p. Mirosława  Romaniszyn  -  Dyrektor  Zespołu  ds.  Projektów  Europejskich  UM Torunia. W swoich wystąpieniach złożyli na ręce proboszcza parafii gratulacje   z  okazji  zakończenia  prac  remontowych,  podkreślając  jednocześnie  bardzo dobrą współpracę w okresie realizacji całego projektu. 

Spotkanie uświetnił swoim występem duet smyczkowy oraz parafialny chór pod dyrekcją Joanny Tomczak.

Uroczystości  zakończenia  prac  remontowych  towarzyszyło  otwarcie  wystawy ukazującej przebieg prowadzonych prac budowlano - konserwatorskich.

Trwający od sierpnia 2016 roku do końca marca 2019 remont obejmował bardzo szeroki zakres prac.:

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachu oraz wież z łupka naturalnego,

-  remont i częściową wymianę konstrukcji dachów wież, 

-  wymianę  rynien,  rur  spustowych  i  elementów  wykończeniowych  z  blachy tytanowo - cynkowej, montaż instalacji odgromowej,

-  odtworzenie okien szczelinowych i okien z żaluzjami w wieżach,

-  konserwację detali kamiennych,

-  remont z odtworzeniem parapetów zewnętrznych z klinkieru szkliwionego,

-  remont  z  rekonstrukcją  elementów  z  cegły  profilowanej  na  elewacjach kościoła, 

-  naprawę i konserwację witraży w nawie głównej,

-  remont schodów, wraz z wymianą podestów we wnętrzu obu wież,

-  prace remontowe i modernizacyjne w otoczeniu kościoła: wymianę istniejącej nawierzchni  na  kostkę  granitową,  przebudowę  podjazdu,  konserwację ogrodzenia i bramy wjazdowej, ponowne ukształtowanie terenu zielonego.

Dodatkowo,  doprowadzono  wodę  na  teren  przykościelny,  założono automatyczną instalację do podlewania, a także wybudowano WC w kościele. 

 Elementem  uzupełniającym  do  prowadzonych  przez  nas  prac  był  generalny remont tzw. Strugi Toruńskiej przebiegającej przez teren przykościelny. Zadanie to  zrealizowane  zostało  przez  Wydział  Środowiska  i  Zieleni  Urzędu  Miasta Torunia.  Katastrofalny  stan  ścian  nośnych  całego  kanału  skutkował 

przeciekaniem  wody  pod  fundamenty  kościoła  powodując  zamakanie  murów. Dla  uzupełnienia  tych  prac  Parafia  wykonała  także  ciśnieniową  zewnętrzną izolację  fundamentów  całego  kościoła  mającą  powstrzymać  kapilarne podciąganie wody i erozję ścian.

 Prace konserwatorsko-budowlane elewacji i dachu kościoła św. Szczepana wraz z  zagospodarowaniem  otoczenia  wykonano  w  ramach  projektu:  "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II".

 

Wartość kosztorysowa robót wynosiła: 3 011 171,99 zł,

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 

wynosi:  2 558 287,92 zł.

 

Generalnym wykonawcą prac była toruńska firma  Tajchman s.c. Konserwacja Zabytków.  Prace  dekarskie  wykonał  Zakład  Blacharsko  -  Dekarski  Sebastian Wegner. Konserwację witraży przeprowadziła Pracownia Witraży Jerzy Grajpel. Zagospodarowanie  terenu  zielonego  powierzono  firmie  ECO-ART  Luiza Kałuska.